AKBK medlemsvilkår

Medlemsvilkår:

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av treningstilbudet. Akademiet Kickboxing og bokseklubb fraskriver seg ethvert ansvar for skader, ulykker, sykdommer, tap av eiendeler o.l. som oppstår ifbm trening, opphold i lokalet eller på vei til eller fra treningslokalet. All trening samt opphold i treningslokalene, eller transport til og fra treningslokalet skjer på eget ansvar og for egen risiko. Medlemmet må selv sørge for å ha relevante forsikringsordninger for over nevnte skader, ulykker, sykdommer, tap av eiendeler o.l. Medlemmet er innforstått med at medlemskapet ikke inkluderer slike forsikringsordninger.
 • Medlemsskapet er personlig og kan ikke overdras andre.
 • Medlemskapet medfører medlemskap i de av NIF godkjente særforbund medlemmet naturlig hører under.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som trenere ved Akademiet Kickboxing og bokseklubb gir, og de regler som til enhver tid er gjeldende.
 • Akademiet Kickboxing og bokseklubb påberoper seg retten til å etter styrevedtak, uten å måtte oppgi begrunnelse, avslutte medlemsskapet på hvilket som helst tidspunkt, også innenfor bindingsperioden. Kontrakten vil da avbrytes med 1mnd oppsigelsestid.
 • Akademiet Kickboxing og bokseklubb påberoper seg retten til å endre på tilbudet/timeplanen i avtaleperioden uten at dette påvirker øvrige betingelser i avtalen.
 • Misbruk av tillært kunnskap, bruk av dopingmidler, illegale rusmidler etc. Kan medføre utestengelse fra treningstilbudet! Dette gir Akademiet Kickboxing og bokseklubb retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet jmf avtalegirokontrakt og gjenstående bindingstid.
 • Kontrakter med bindingstid er løpende etter endt bindingstid dersom medlemmet ikke sier opp avtalen. Oppsigelstiden er 1mnd, og oppsigelse må KUN skje skriftlig pr epost til dertil angitt mailadresse for administrering av medlemsmasse, innen 1 mnd før neste trekkdato (normalt den 15de i hver måned). Muntlig oppsigelse, eller oppsigelse pr tekstmelding eller sosiale media gjelder ikke. Ved framvist legeattest påløper ikke bruddgebyr i bindingsperioden.
 • Betalt treningsavgift blir ikke refundert
 • Akademiet Kickboxing og bokseklubb vil kunne ha redusert eller intet treningstilbud i forbindelse med ferier, helligdager e.l. Betaling løper som vanlig i slike perioder.
 • Henvendelser om oppsigelse/betaling/AvtaleGiro/pause rettes til Akademiet Kickboxing og bokseklubb pr epost til dertil angitt mailadresse for administrering av medlemsmasse.
 • Det er en angrefrist på 10 dager. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.
 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale treningskontingenten. Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra Akademiet Kickboxing og bokseklubb inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • Medlemmet ønsker herved å inngå avtale om at betaling av treningsavgift skal gjøres gjennom SPOND.

Betalingsavtale:

 • Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved belasting av kortnr via SPOND eller av Akademiet kickboxing og bokseklubb senere valgte system , herunder også avtalegiro.
 • Ved tegning av avtale kreves signatur av foreldre/foresatte dersom medlemmet er under 18 år.
 • Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir Akademiet Kickboxing og bokseklubb retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 62,- pr. avvisning.
 • Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp.
 • Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding. For innkreving av medlemsavgiften benytter Akademiet Kickboxing og bokseklubb pr tiden SPOND.
 • Inndrivelse uten søksmål i overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes medlemmet på dennes oppgitte adresse. Medlemmet samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst dennes formuegjenstander befinner seg
 • Medlemskontingent: NOK 450,- (tilkommer normalt ved første betaling), denne dekker medlemskap i idrettslag og særforbund for inneværende år. Etter årsskift sendes ekstern faktura på årlig avgift lik kontingent i medlemmets respektive særforbund